โทรศัพท์

044815111 ต่อ 12100

อีเมล์

ceremonial@cpru.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี ผู้ช่วยอธิการบดี นายธงชัย อุปแก้ว หัวหน้างานพิธีการและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดงานศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตำบลนาฝาย และอาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดดาวเรือง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ