โทรศัพท์

044815111 ต่อ 12100

อีเมล์

ceremonial@cpru.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี ผู้ช่วยที่การบดี นายธงชัย อุปแก้ว หัวหน้างานพิธีการและศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นขนาด 8.25 คูณ 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐานณสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป .